Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VENSTRES UNGDOM ÅRHUS

§ 1. Foreningens navn er Venstres Ungdom i Århus.

§ 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 3. Foreningen er medlem af Venstres Ungdoms Landsorganisation.

§ 4. Foreningens formål er:
• At arbejde for at sprede oplysning om samfundsmæssige, kulturelle og internationale spørgsmål blandt unge på grundlag af libertarianskeideer.
• At søge at påvirke samfundet i en frihedsorienteret retning.

§ 5. Som medlem optages enhver person, der sympatiserer med foreningens formål.
Stk. 2. Afgørelser om eksklusion af medlemmer af Venstres Ungdom i Århus kan alene træffes af en generalforsamling.

§ 6. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 7. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært holdes hvert år i januar måned, og som indkaldes med 14 dages varsel i en udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen må udsendes via e-mail med emnefeltet ”Indkaldelse til generalforsamling i VU Århus”. Derudover skal generalforsamlingen reklameres på hjemmesiden.
Stk. 2. Stemmeret på den ordinære generalforsamlingen har ethvert betalende medlem
Stk. 3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
• Formanden aflægger organisatorisk og politisk beretning.
• Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
• Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
• Fastlæggelse af kontingent.
• Vedtagelse af arbejdsprogram og økonomihåndbog.
• Valg:
• a) Valg af formand.
• b) Valg af formand for politisk udvalg
• c) Valg af øvrige bestyrelse og suppleanter.
• d) Valg af revisorer og suppleanter.
• e) Valg af repræsentant til backinggruppen.
• Eventuelt.
Stk. 4. Arbejdsprogrammet for det foregående foreningsår, samt forslag til arbejdsprogram for det kommende foreningsår, vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Stk. 5. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Forslagene skal derefter udsendes til medlemmerne.
Stk. 6. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis blot et medlem kræver dette.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, og den prioriterede metode benyttes ved valget til bestyrelsen.

§ 7 a. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis enten formanden eller bestyrelsen i flertal beslutter dette, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.
Stk. 3. Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har ethvert betalende medlem.
Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
– Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
– Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
– Evt.
Stk. 5. Der henvises i øvrigt til § 7 stk. 5, 6 og 7.

§ 8. Ledelsen af foreningens daglige drift påhviler bestyrelsen, der foruden formand, formand for politik- og kampagneudvalget, består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Stk. 2. Alle valg gælder frem til næstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer samt hvad denne finder nødvendigt. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og ansvarsposter efter behov.
Stk. 4. Ved varigt forfald af formand for politik- og kampagneudvalget kan bestyrelsen vælge selv at udpege en fra sin midte til den ledige post.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet.

§ 9. Foreningens regnskabsår går fra 1.1. til 31.12.
Stk. 2. Regnskabet og foreningens økonomiske drift revideres løbende af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 3. Foreningen tegnes ved køb, salg og pantsætning eller anden hermed ligestillet disposition af formanden og kassereren. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Stk. 4. Kassereren er forpligtet til på ethvert ordinært bestyrelsesmøde at fremlægge regnskab samt aktuelle kontoudtog fra alle konti. En enig bestyrelse kan dispensere herfra ved forudgående aftale.

§ 10. Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages af en generalforsamling og med mindst 2/3 flertal.
Stk. 2. Ændringer af disse vedtægter træder i kraft straks efter generalforsamlingens afslutning.

§ 11. Foreningen kan kun opløses, når dette vedtaget med 5/6 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst tre og højest seks måneders mellemrum.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler landsorganisationen.

§12 Forenings bestyrelse er tryghedsrepræsentanter til lokale- og nationale arrangementer, hvilket betyder, at man som bestyrelsesmedlem har ansvar for at foreningen er et trygt sted og være og at vores medlemmer opfører sig efter VU’s nationale samtykke politik.

Således vedtaget på Venstres Ungdom i Århus’ generalforsamling, 12. januar 1998.
Ændret på Venstres Ungdom i Århus’ generalforsamling i Århus, 22. januar 2000
Ændret på Venstres Ungdom i Århus’ generalforsamling i Århus,28. januar 2006.
Ændret på Venstres Ungdom i Århus’ generalforsamling i Århus, 26. januar 2008
Ændret på Venstres Ungdom i Århus’ ekstraordinære generalforsamling i Århus, 15. august 2008
Ændret på Venstres Ungdom i Århus’ generalforsamling i Årnhus 24. januar 2009
Ændret på Venstres Ungdom i Århus’ generalforsamling i Århus den 23. januar 2010.

Ændret på Venstres Ungdom i Århus’ generalforsamling i Århus den 26. januar 2013

Ændret på Venstres Ungdom i Århus’ generalforsmaling i Århus den 22. januar 2020